معکوس کردن رشته یا string در php

تاریخ: 31 تیر 1399

برای معکوس کردن یک رشته در php می توانیم از تابع strrev استفاده نماییم:

$x = 'Hello World';

echo strrev($x); //output: dlroW olleH

 

مشکل این تابع این است که utf8 را ساپورت نمی کند. تابع زیر جایگزین مناسب این تابع می باشد:

function _strrev($str)
{
$r = '';
for ($i = mb_strlen($str); $i>=0; $i--)
{
$r .= mb_substr($str, $i, 1);
}
return $r;
}

$x = "سلام";
echo _strrev($x); //output: مالس

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی افزونه وردپرس