متد construct__ یا سازنده در کلاس

تاریخ: 30 فروردین 1400

متد سازنده یا constructor، یک متد با اجرای خودکار می باشد که به محض ساخته شدن آبجکت، هندل می شود. این متد در بیشتر کلاس ها استفاده می شود.

متد construct__ چیست؟

در بیشتر کلاس ها، نیاز داریم یکسری property ها و method ها به صورت خودکار اجرا شوند. متد سازنده یا construct__ وظیفه ی انجام این کار را به عهده دارد.

به محض اینکه آبجکت جدیدی از کلاس ساخته شود، متد construct__ به صورت خودکار اجرا خواهد شد.

class Foo {
  public $appName;
  function __construct($appName) {
    return $this->appName = $appName;
  }
  function show_appName() {
    return $this->appName;
  }
}
$object = new Foo('Biawp.ir');
echo $object->show_appName(); //output: Biawp.ir

 

در کد بالا و کلاس تعریف شده، یک متد سازنده قرار دادیم و گفتیم که یک ورودی دریافت کن و بعد آن را در متغیر appName بریز و سپس از آن متغیر، در متد show_appName استفاده کردیم.

نکته: اگر متد سازنده آرگومان خواست، هنگام تعریف آبجکت باید در کلاس وارد نماییم.

 

تعریف متغیر به عنوان آرگومان متد سازنده (Constructor Promotion)

در متد سازنده، امکان تعریف مستقیم متغیر به عنوان آرگومان را داریم:


class Foo {
  function __construct(public $appName = '') {
    echo $this->appName = $appName;
  }
  function show_appName() {
    return $this->appName;
  }
}
$object = new Foo('Biawp.ir'); //output: Biawp.ir

 

 

دیدگاهتان را بنویسید