آشنایی با دستور continue در php

تاریخ: 08 فروردین 1400

گاهی اوقات نیاز می شود تکرار در حلقه را در یک نقطه خاص تمام کنیم تا تکرار بعدی حلقه اجرا شود.

در واقع continue مانند دستور break رفتار می کند با این تفاوت که دستور continue فقط به تکرار جاری خاتمه می دهد ولی دستور break به کل حلقه.

آشنایی با دستور continue در php

مثال:

 
foreach ($arr as $key => $value):
  if (!($key % 2))
    continue;
  //statement
endforeach;

 

دستور continue برای پایان دادن به تکرار حلقه های تو در تو

دستور coninue دقیقا مشابه دستور break می تواند آرگومان بگیرد. این آرگومان نشان دهنده این است که ادامه ی حلقه از کجا شروع شود.

اگر مقدار آن برابر 1 باشد، ابتدای حلقه ی جاری شروع می شود، اگر برابر 2 باشد ابتدای حلقه ی والد حلقه ی جاری و … .

 
$i = 0;
while ($i++ < 3) {
  echo 1;
  while (1) {
    echo 2;
    while (1) {
      echo 3;
      continue 3;
    }
    echo -1;
  }
  echo 0;
}
//output: 123123123

 

دستور continue در حلقه for

در حلقه for می توانیم تحت شرط درونی، یک تکرار را تمام کنیم تا تکرار بعدی آغاز شود:

 
for ($i =1; $i <= 3; $i++) { 
  for ($j=1; $j <= 3; $j++) { 
    if (!($i == $j) )
      continue;
    echo $i.$j;
  } 
} 

 

در دستور بالا گفتیم که اگر در حلقه درونی for، مقدار شمارنده با شمارنده حلقه بیرونی for برابر بود، تکرار جاری حلقه خاتمه یابد.

 

دستور continue در حلقه while و do-while

در حلقه while و do-while نیز می توانیم ادامه دستورات یک تکرار را متوقف کنیم:

 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
  if ($i % 2 == 1) { 
    $i++;
    continue;
  } 
  echo $i++;
} 

 

دستور continue در حلقه foreach

با دستور continue می توانیم از بعضی از المان های آرایه عبور کنیم. کاری که دستور break نمی توانست انجام دهد.

 
$number = array (1, 2, 3, 4, 5); 
foreach ($number as $element) { 
  if ($element == 4) { 
    continue; 
  } 
  echo $element; 
}
//output: 1235

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

 • مهدی باباشاهی گفت:

  عالی بود

 • طراحی افزونه وردپرس