آموزش variable function در php

تاریخ: 14 فروردین 1400

به دستور زیر توجه نمایید:

 
$name = 'foo';
$name();

 

در خط اول متغیر name را تعریف کردیم و مقدار foo را به آن دادیم.

در خط دوم نام متغیر را آورده ایم و سپس یک پرانتز جلوی آن گذاشتیم. اکنون چه اتفاقی می افتد؟

اتفاقی که می افتد اینست که php این خط را به عنوان فراخوانی تابعی در نظر می گیرد که نام این تابع، مقدار متغیر name می باشد.

اگر تابع ما آرگومان بپذیرد می توانیم در variable function آن را وارد نماییم:

function printPage($num) {
    return $num;
}
$var = 'printPage';
echo $var('Biawp.ir'); //output: Biawp.ir

 

متدهای آبجکت را می توانیم با variable function کال کنیم:

class Foo {
    function Variable() {
        echo 'Biawp.ir';
    }
}
$foo = new Foo();
$funcname = "Variable";
$foo->funcname(); //output: Biawp.ir

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید