جایگزین کردن متن در یک رشته یا string جایگزین کردن متن در یک رشته یا string در php

در php برای اینکه در یک رشته یا string بتوانیم یک متنی را جایگزین کنیم، می توانیم از تابع str_replace استفاده نماییم:   این تابع چهار پارامتر می گیرد: پارامتر اول کلمه یا متن جاری ...

بیشتر بخوانید

معکوس کردن رشته یا string در php معکوس کردن رشته یا string در php

برای معکوس کردن یک رشته در php می توانیم از تابع strrev استفاده نماییم:   مشکل این تابع این است که utf8 را ساپورت نمی کند. تابع زیر جایگزین مناسب این تابع می باشد:       ...

بیشتر بخوانید

جستجوی کلمه یا متن در رشته یا string جستجوی کلمه یا متن در رشته یا string در php

گاهی اوقات لازم داریم تا چک کنیم آیا یک کلمه یا متن درون رشته وجود دارد یا خیر. تابع strpos به ما کمک می کند تا اگر رشته ما موجود بود، ایندکس حرف اول آن را داشته باشیم و اگر ...

بیشتر بخوانید

محاسبه تعداد کلمات یک رشته یا string محاسبه تعداد کلمات رشته در php

اگر بخواهیم تعداد کلمات یک رشته را بدست آوریم، می توانیم از تابع str_word_count استفاده نماییم.   سینتکس تابع str_word_count:   پارامتر اول این تابع، رشته مدنظر ما می باشد و وارد ...

بیشتر بخوانید

محاسبه طول یک رشته یا string محاسبه طول رشته در php

تابع strlen یکی از توابعی است که طول یک رشته را محاسبه می کند. (طول رشته شامل تعداد بایت های یک رشته است نه صرفا کاراکترها – بعضی کاراکترها مانند حروف زبان فارسی جزو حروف ...

بیشتر بخوانید