افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term

تاریخ: 26 نوامبر 2019

برای افزودن term جدید در وردپرس، تابع wp_insert_term به وجود آمده است.

در حالت کلی روند ایجاد یک term در وردپرس به صورت زیر می باشد:

 1. ابتدا term به جدول wp_terms و سپس به جدول wp_term_taxonomy وارد می شود.
 2. کش term پاک می شود.
 3. یک آرایه حاوی آیدی یا تکزانامی آیدی برگردانده می شود.
wp_insert_term( string $term, string $taxonomy, array|string $args = array() )

1- پارامتر term

در این پارامتر باید نام term خودمان را وارد کنیم.

2- پارامتر taxonomy

در این پارامتر باید نام taxonomy خودمان را وارد کنیم.

3- پارامتر args

در این پارامتر اطلاعات بیشتری از term را وارد می کنیم. مانند توصیف، نامک، والد.


[
  "alias_of" => ,
  "description" => ,
  "parent" => ,
  "slug" => ,
]

الف) پارامتر alias_of : این پارامتر برای گروه کردن term استفاده می شود و می توانیم نادیده بگیریم چون کاربرد خاصی در وردپرس ندارد.

ب) پارامتر description : این پارامتر مشخص کننده توصیف term ما می باشد.

ج) پارامتر parent : این پارامتر مشخص کننده والد term ما می باشد که آیدی آن را میگیرد.

د) پارامتر slug : این پارامتر مشخص کننده نامک term ما می باشد.

همانطور که می بینید تمام مقادیر موردنیاز برای ذخیره کامل یک term توسط این تابع فراهم شده است و چنانچه بالاتر گفتیم، اگر این عملیات با موفقیت انجام شود، یک آرایه حاوی term_id و term_taxonomy_id جدید برگردانده می شود.

 

اگر taxonomy معتبر نباشد، اگر نام term خالی باشد، اگر term با همان نام در آن سطح موجود باشد و یا اگر نام و نامک term یونیک نباشد، در تمام این حالات شی wp_error برگردانده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


آموزش term در وردپرس

17 مقاله آموزشی

 • آشنایی با term ها در وردپرس
 • دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link
 • دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms
 • به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term
 • افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term
 • حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category
 • حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists
 • عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس
 • بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy
 • دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس
 • گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children
 • گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_by
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست
 • نمایش term های یک پست در وردپرس
 • طراحی افزونه وردپرس