متد سازنده یا construct__ در کلاس متد construct__ یا سازنده در کلاس

متد سازنده یا constructor، یک متد با اجرای خودکار می باشد که به محض ساخته شدن آبجکت، هندل می شود. این متد در بیشتر کلاس ها استفاده می شود. متد construct__ چیست؟ در بیشتر کلاس ها، نیاز ...

بیشتر بخوانید

مفهوم setter و getter در شی گرایی مفهوم setter و getter در شی گرایی

setter ها و getter ها نوع خاصی از متدها هستند که در کلاس تعریف می کنیم و هدف آنها کنترل دسترسی به ویژگی های کلاس می باشد. متد setter چیست؟ می دانیم که یک کلاس می تواند حاوی یک یا چند ...

بیشتر بخوانید

متدها و ویژگی های static در شی گرایی متدها و ویژگی های static در شی گرایی

کلمه کلیدی static در شی گرایی، برای راحتی استفاده از متدها و ویژگی های یک کلاس ایجاد شده است. کلمه کلیدی static چکار می کند؟ قبلا گفته بودیم که برای دسترسی به متدها یا ویژگی های ...

بیشتر بخوانید

آموزش trait در شی گرایی آموزش trait در شی گرایی

در php روشی وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم کدها رو reuse کنیم. این روش استفاده از trait ها می باشد. Trait ها در شی گرایی چه کار می کنند؟ قبلا گفته بودیم که نقاط مشترک یک سری ...

بیشتر بخوانید

انتزاع یا abstraction در شی گرایی انتزاع یا abstraction در شی گرایی

کلاس های abstract مانند کلاس های والد و trait ها، می توانند در عدم تکرار کدها به نحو موثرتری عمل کنند. یک کلاس می تواند از نوع abstract باشد. کلاس abstract چه کار می کند؟ قبلا گفته ایم ...

بیشتر بخوانید

آموزش interface در شی گرایی آموزش interface در شی گرایی

کلاس interface مانند کلاس abstract، ایجاد کننده یک سری متد است که همه ی subclass ها را مجبور کند همه ی آن متدها را داشته باشند. کلاس interface چیست؟ هنگامی که مشغول برنامه نویسی یک اپلیکیشن ...

بیشتر بخوانید

آموزش namespace در شی گرایی آموزش namespace در شی گرایی

namespce مفهومی است که به واسطه آن می توانیم به طور قطعی جلوی تداخل نام کلاس ها در شی گرایی را بگیریم. namespace ها چه کار می کنند؟ می دانیم که نمی توانیم در یک فایل، دو تابع با نام ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با dependency در شی گرایی آشنایی با dependency در شی گرایی

dependency ها مکمل های کلاس ما هستند. آن ها کلاس های خارجی می باشند که به کلاس فعلی تزریق می شوند و باعث افزایش عملکرد کلاس می شوند. dependecy در شی گرایی چیست؟ فرض کنید در حال نوشتن ...

بیشتر بخوانید

کلمه کلیدی final در شی گرایی کلمه کلیدی final در شی گرایی

کلمه ی کلیدی final برای محدود کردن تغییر متدهای کلاس توسط کلاس های فرزند استفاده می شود. کلمه کلیدی final چه کار می کند؟ فرض کنید ما یک کلاس تعریف کردیم که دارای یک متد است:   ...

بیشتر بخوانید

1 2 3 5 6